วิธีตรวจสอบถังดับเพลิงว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ถังดับเพลิง
ตรวจสอบถังดับเพลิง

1.เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) ของถังดับเพลิงสังเกตได้จากเข็มในเกจวัดความดันซึ่งปกติจะชี้ที่ช่องสีเขียวถ้าเข็มเอียงมาทางซ้ายแสดงว่าไม่มีแรงดัน ต้องรีบนำไปเติมแรงดันทันที ในกรณีไม่มีมาตรวัด ใช้การตรวจสอบจากการชั่งน้ำหนักถ้าน้ำหนักลดลงเกิน 20% ให้นำไปอัด CO2 เพิ่มสำหรับถังดับเพลิงประเภท CO2
2.ตรวจสอบสายฉีด หัวฉีด อย่าให้มีผงอุดตัน เป็นประจำทุกเดือน
3.ถ้าไฟไหม้ หรือกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง ให้ส่งไปตรวจสอบและบรรจุใหม่
4.สภาพบรรจุของถังดับเพลิงต้องไม่บุบ หรือบวม และไม่ขึ้นสนิม
5.อายุการใช้งาน หากไม่มีการใช้งานสามารถเก็บไว้ใช้ได้มากกว่า 10 ปีสำหรับถังดับเพลิงชนิด ฮาโลตรอน และอายุการใช้งานประมาณ 3-5 ปี สำหรับถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการป้องกันอัคคีภัยต้องมีการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินจากการเกิอัคคีภัย โดยจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีการจัดตั้งคณะกรรมการการควบคุมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติภัยรับผิดชอบทำแผนฉุกเฉิน การฝึกซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ โดยปีที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการฝึกซ้องดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ ให้แก่บุคลากรภายในวิทยาศาสตร์บริการ ตามแผนที่กำหนด

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*